Consell Escolar

   El Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió que té l’escola. Es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.


   Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’ajuntament, del personal d’administració i serveis, de l’AMPA i de l’equip de gestió.

 

  El president és director de l’escola.