Carta de compromís

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

 

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.

Cada centre elabora la seva carta de compromís educatiu de manera participativa entre els diferents membres de la comunitat escolar, especialment els professionals de l'educació i les famílies, segons els principis, criteris i valors del seu projecte educatiu.

 

Aquest document l'han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l'alumne o alumna i la direcció del centre educatiu en el moment de la matrícula. A la nostra escola és un document que us fem signar a cada inici de curs acadèmic, amb el dossier d'autoritzacions.

 

Descarga
Carta de compromís educatiu.pdf
Documento Adobe Acrobat 433.5 KB