NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE


Les NOFC de l’Escola Parc de la Ciutadella són una eina que té la finalitat de regular la vida interna de l’escola, establint i concretant les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa, tot garantint-ne la convivència.


Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que adopta l’escola per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) i la seva Programació General Anual (PGA).


Tota la normativa que conté el document, pot veure’s complementada pels Dossiers d’inici de curs i comunicats que faci el centre al llarg del curs.

Descarga
NOFC aprovades el 30-11-2023.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.8 MB